Ιστορικό Προσωπικό Εκπαίδευση Έρευνα Εξοπλισμός Δημοσιεύσεις
   

 

 

       

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Η μελέτη γραμμών και δικτύων παραγωγής απετέλεσε την βασική ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου CAM από την ίδρυσή του. Τα κύρια προβλήματα που εξετάζονται είναι η ανάλυση και η βελτιστοποίηση. Το πρώτο αφορά την εκτίμηση της παραγωγικότητας και άλλων δεικτών που συνδέονται με την απόδοση ενός συστήματος παραγωγής. Η βελτιστοποίηση περιλαμβάνει την βέλτιστη σχεδίαση ενός νέου συστήματος και τον έλεγχο παραγωγής ενός υπάρχοντος συστήματος ώστε να πληρούνται ορισμένα κριτήρια απόδοσης που συνδέονται με το κέρδος. Η έρευνα επάνω στα δύο αυτά προβλήματα οδήγησε στην ανάπτυξη δύο καινοτόμων εργαλείων:

  • υβριδικά μοντέλα προσομοίωσης δικτύων παραγωγής και

  • μοντέλα που χρησιμοποιούν την ασαφή λογική (fuzzy logic) για τη μέτρηση της ευελιξίας συστημάτων και την επίλυση προβλημάτων ελέγχου που αναφύονται σε εργοστάσια ή γενικότερα δίκτυα αναμονής (queueing networks), όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο.

Υβριδικά Μοντέλα Προσομοίωσης

Η φιλοσοφία της υβριδικής προσομοίωση, όπως αναπτύχθηκε στο εργαστήριο CAM, συνίσταται στην χρήση της προσομοίωσης για την μίμηση με τη βοήθεια του υπολογιστή της λειτουργίας ενός συστήματος παραγωγής σε συνδυασμό με τη χρήση αναλυτικών μοντέλων. Η προσομοίωση παρατηρεί μόνον μεταβολές σε ρυθμούς παραγωγής οι οποίες οφείλονται σε βλάβες, επισκευές, αποστέρηση, αποκλεισμό (μπλοκάρισμα), ή αλλαγές στο πλάνο παραγωγής των μηχανών. Στο διάστημα μεταξύ διαδοχικών μεταβολών, οι ρυθμοί είναι σταθεροί και η εξέλιξη του συστήματος (όγκοι παραγωγής, ενδιάμεσα αποθέματα) υπολογίζεται αναλυτικά.

 

Με την υβριδική προσομοίωση αποφεύγεται η λεπτομερής παρατήρηση κάθε κομματιού στο σύστημα και αυτό επιτρέπει τον ταχύ υπολογισμό διαφόρων μέτρων απόδοσης, όπως ρυθμοί παραγωγής τελικών προϊόντων, χρησιμοποίηση μηχανών, μέσα αποθέματα, μέσες καθυστερήσεις στην ικανοποίηση πελατών, καθώς και την αξιολόγηση εναλλακτικών τρόπων σχεδίασης ενός εργοστασίου.  Τα αναλυτικά μοντέλα και οι κλασικοί αλγόριθμοι προσομοίωσης χρειάζονται πολλές ώρες ή ημέρες για να δώσουν τέτοιες απαντήσεις για πολύπλοκα δίκτυα παραγωγής.

 

Η υβριδική προσομοίωση σε συνδυασμό με προηγμένα εργαλεία βελτιστοποίησης, όπως ανάλυση διαταραχών, ασαφής έλεγχο, πολιτικές ελέγχου αποθεμάτων, κοκ, έχει χρησιμοποιηθεί για την βέλτιστη σχεδίαση συστημάτων και την μείωση του χρόνου υστέρησης παραγγελιών. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει ακρίβεια στους υπολογισμούς και ταχύτητα και έχει εφαρμοσθεί σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής στα Συστήματα Παραγωγής

Η ασαφής λογική εφαρμόζεται σε προβλήματα που η πολυπλοκότητα και η ελλιπής γνώση αποκλείουν τη χρήση αυστηρών μαθηματικών εργαλείων και έχει επιδείξει σημαντική επιτυχία στον έλεγχο μη γραμμικών συστημάτων. Η ομάδα του εργαστηρίου CAM ήταν η πρώτη διεθνώς που μελέτησε τα λεγόμενα ευέλικτα συστήματα παραγωγής (flexible manufacturing systems – FMS) με ασαφή λογική και  εισήγαγε τον ασαφή έλεγχο δικτύων αναμονής για την επίλυση προβλημάτων ελέγχου αποθεμάτων και προγραμματισμού παραγωγής.

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

SAFE - Sustainability Assessment by Fuzzy Evaluation:

Ένα Μοντέλο Μέτρησης της Αειφορίας Κρατών και Επιχειρήσεων

 

Η λήψη αποφάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη περιλαμβάνει πολιτικές αποφάσεις σε επίπεδα τοπικό, περιφερειακό και εθνικό με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το βασική πρόβλημα εδώ είναι ο ορισμός και η μέτρηση του πόσο αειφόρος είναι μία κοινωνία. Αρκετές μέθοδοι έχουν προταθεί για την εκτίμηση της αειφορίας.

 

Πρόσφατα αναπτύξαμε ένα μοντέλο με το όνομα SAFE (Sustainability Assessment by Fuzzy Evaluation), το οποίο χρησιμοποιεί ασαφή λογική και, συνδυάζοντας βασικούς μετρήσιμους δείκτες αειφορίας, υπολογίζει ανθρώπινες και περιβαλλοντικές συνιστώσες της αειφορίας όπως οικονομία, εκπαίδευση, υγεία, ποιότητα αέρα, υδάτων, κοκ, και, τελικά, έναν δείκτη συνολικής αειφορίας. Ακολούθως εφαρμόζεται ανάλυση ευαισθησίας η οποία προσδιορίζει τους πλέον σημαντικούς δείκτες και παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Το μοντέλο SAFE χρησιμοποιεί περί τους 80 βασικούς δείκτες και τους κατατάσσει από απόψεως σημαντικότητας για κάθε χώρα ξεχωριστά.

 

Σήμερα το SAFE είναι το μόνο σύστημα παγκοσμίως Σήμερα το SAFE είναι το μόνο σύστημα παγκοσμίως το οποίο συνδυάζει δείκτες κοινωνικοοικονομικής ευημερίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρησιμοποιώντας ως δεδομένα μετρήσεις αλλά και γνώση εμπειρογνωμόνων. Ιστοσελίδα: http://www.sustainability.tuc.gr.

 

Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας

Ο Γιάννης Φίλης είναι ιδρυτής και διευθυντής από το 1995 του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοποί του Πάρκου είναι η διατήρηση τους βιοποικιλότητας, η έρευνα και εκπαίδευση, και η αναψυχή. Το Πάρκο είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Ιστοσελίδα: http://www.park.tuc.gr.

 

 

       
 

 

       

Ανακοινώσεις

Αναγνωστήριο

Συνδέσεις

Χρήσιμα

Επικοινωνία

         

 

Technical University of Crete, University Campus,

Kounoupidiana, 73100 Chania, Greece

Tel: +3028210-37325